Feios » Feios » Feios sokneråd
Feios sokneråd

Ungdomsklubben i Feios er for dei frå 5.-10.klasse.  Stad: skulen.  Ansvarlege vaksne: sokneprest Audun Systad. Frivillig: Margit Feidje, Sygnaelevane og soknerådet.

Datoplan våren 2011:

  • onsdag 23.mars kl 1730-1930
  • onsdag 13.april kl 1730-1930
  • onsdag 11.mai kl 1730-1930  (er i Feios saman med ungdomsklubben i Fresvik)        Velkommen!!!

Kvardagsskulen i Feios er for barn frå 3 år (yngre i lag med ein vaksen) og opp til 4.klasse.  Stad: bedehuset i Berdal. Andrekvar onsdag frå 17.30 til 18.30. Ansvarlege vaksne: Turid Harbakk og Kirsti Jelle Hopperstad (evnt andre frå kyrkjekontoret i Vik).

Datoplan for våren 2011:

  • 16.feb
  • 2.mars
  • 16.mars
  • 30.mars
  • 13.april
  • 27.april                                                Velkomne!!!

Treng du kyrkjeskyss?
Kontakt Britt Inger 90 83 91 56 / 57 69 59 00
dagen før gudstenesta.

Preikelista hausten 2011:
04.09.11
kl 11.00
– 12.søndag etter pinse. Gudsteneste v Audun Systad. 50-/51-årskonfirmantar. Offer til kyrkjelydsarbeidet/lysglobe. Tekstlesar: Annette Refsdal.

02.10.11 kl 11.00 – 16.søndag etter pinse. Hausttakkefest v Audun Systad. Konfirmantpresentasjon.4-årsbok. Markering av ny kyrkjeverje – og takk til dei som går av. Offer til Det Norska Bibelselskap. Tekstlesar: Britt Inger Rinde.

06.11.11 kl 16.00 – Helgemessesøndag. Helgemesse v Audun Systad. Me minnast dei som er døde sidan sist helgemesse. Offer til diakoniarbeidet lokalt. Tekstlesar: Annette Refsdal.

27.11.11 kl 17.30 – 1.søndag i advent. Lysmesse. Offer til SKRIK-aksjonen. Tekstlesar: Britt Inger Rinde.

26.12.11 kl 14.00 – Romjulsgudsteneste. Ved Audun Systad. Romjulsmarsj rundt sambindingsvegen/kulturminneløypa rett etter gudstenesta. Offer til Norsk Misjonsselskap. Tekstlesar: Annette Refsdal.

 

Leiar: Britt Inger Rinde britt.inger@live.com 90839156
Nestleiar:  Espen Holen espen.holen@sognapost.no 90658600
Kasserar:  Gyda T Lunde frode63@hotmail.com 47829198
Skrivar:  Annette Refsdal arefs@online.no 99518712
Representant for Kyrkjeleg Fellesråd: Alf Ove Berdal alf.berdal@sogn.no 99597150
Kontaktperson for Diakoniutvalet: Ann Iren Borlaug ann_iren_b@hotmail.com 99597159
1.vara:  Cathrin Grindedal cathrin_grin@hotmail.com 47654856
Sokneprest:  Audun Systad sokneprest@balestrand.kyrkja.no
Kyrkjelydssekretær:  Kirsti J Hopperstad Kirsti.Jelle.Hopperstad@vik.kommune.no

Årsmøte i Feios Sokneråd, Feios Kyrkje 6.mars 2011 kl 16.00.

Det møtte 16 stk på denne gudstenesta, inkl prest, kyrkjetenar, kyrkjeverje, organist og 6 frammøtte frå Soknerådet.

Årsmelding, statistikk og rekneskapet vart lagt fram, og godkjent.

Soknerådet sine viktigaste saker er arbeidet med framleis å halda i gong ungdomsklubben og kvardagsskulen her i bygdi, samt å arbeida for at ein større del av kyrkjelyden møter opp på gudstenestene som vert haldne.

Årsmøtevedtak:

ein ynskjer at dei midlane som vart samla inn til kjøp av nytt orgel, kan verta nytta til vedlikehald av eksisterande orgel. Årsmøtevedtak er gjort på at dette skal opp som eigi sak på neste årsmøte.

Eit lite ynskje til kyrkja vår…..

presten og soknerådet ynskjer innkjøpt ein lysglobe til kyrkja, og me vil oppmode folk i bygdi til å gi gåver øyremerkt dette føremålet. Ta kontakt med soknerådet, eller gi ei gåve direkte til konto 3781.61.06703.

Ein lysglobe er eit stykke kyrkje-inventar, som er komme til dei seinaste åra.

Ein lysglobe er ein lysestake, hyppigast i globusform. Lyset i midten symboliserer Kristus som verdens lys. På lysgloben er det ei rekkje lysholdarar, og i desse kan kyrkjelyden setje tende lys. Dette kan skje både under ei gudsteneste, eller ved besøk i kyrkja utanom gudstenestetida.

Tanken er, at lystenninga kan forbindast med at ein ber ei bønn – og her er lysgloben uttrykk for ein tendens i tidi, at dei synlege og symbolske uttrykk får meir plass i gudsdyrkinga, likesom det og er i god overeinsstemming med auka bruk av kyrkja til stillheit og individuell bøn.